-1پروژه تاریخ شفاهی ایران – هاروارد _ مصاحبه با خسرو شاکری ( نوار اول) (1)