عبور قطار انقلاب زن زندگی آزادی، از ایستگاه بازگشت ناپذیری!

  موسی حاتمیان : دیروز با هدایت هوشیارانه ی شورای محلات رهبری میدانی داخل کشور، و فراخوان تظاهرات سراسری صادر شده، با پیروزی کامل در ایران و سراسر جهان، قطار انقلاب را از پل پیروزی عبور دادند، و هم مردم، و هم حکومت اسلامی اشغالگران، با تخریب پل دیروز، بازگشت ناپذیری را مهر، و حرکت … Continue reading عبور قطار انقلاب زن زندگی آزادی، از ایستگاه بازگشت ناپذیری!