حال که نه شاه ميخواهيم و نه شيخ و نه مجاهد و نه توده ای

 

مژگان پورمحسن :

از زمانهای دور و در سيستم کشاورزی روستايی ما که بآن نظام ارباب و رعيتی ميگفتند تا سلاطين و شاهان در پايتخت هايشان، اصطلاحاتی در مورد پسرانشان بکار ميرفت که در زمان شاه فقيد از برخی جهات تغييراتی کرد که در متن کوتاه زير بآن ميپردازم.

خانهای بزرگ که صدها ده و آبادی داشتند «آقا» بودند و پسرانشان « آقا زاده». خانهای کوچکتر که چند عدد ده و زمين داشتند « خان» ناميده ميشدند و پسرانشان « خانزاده». کشاورز که « رعيت» محسوب ميشد و پسرش اهميتی نداشت که حداکثر او را « دهاتی يا رعيت زاده» بحساب می آوردند.

وزيران و شخصيتهای دربار که بسياری اوقات از بستگان نزديک شاه يا سلطان بودند، با القابی نظير معتمد الممالک ومشيرالدوله و نظام الملک و معزُالسلطنه و اميرنظام و امثالهم خوانده ميشدند. گاه نيز بدنبال نام کوچکشان ميرزا ميگذاشتند.

پسران اين افراد که طبقهٔ يک و دو و بالاترين طبقات بودند باسم خودشان ناميده ميشدند و در سلسلهٔ قاجاربه پسران «شاهزاده» و به دختران « شاهزاده خانم » ميگفتند که در اصطلاح عموم پسرانشان « شازده » و دخترانشان « خانم شازده» لقب ميگرفتند. بسياری از خانمهايشان اسمهای بسيار زيبايی داشتند که بدنبال آن سلطنه می آمد تا مشخص شود به کدام طبقهٔ جامعهٔ ايران وابسته اند. کما اينکه دختران خانهای بزرگ و اميران محلی بدنبال اسمشان ملوک می آمد. بطور مثال خانم لُعبت السلطنه، خانم زيورالسطنه، خانم شوکت الملوک، خانم تاج الملوک وو

در زمان شاه فقيد يک تصميم مناسب که برای همهٔ ايرانيان گرفته شد اين بود که همهٔ مردان « آقای نام کوچک و نام خانوادگی»  و همهٔ زنان « خانم نام کوچک و نام خانوادگی» ثبت و ناميده شوند که بعلت انقلاب نکبت اسلامی، اين روش سالم ادامه پيدا نکرد و سير طبيعی و پيگير و طولانی لازم را طی نکرد.  مرد روستايی و کشاورز مشهد رفته ديگر« مَش حسن » نبود و بايد بر اساس شناسنامه و پاسپورت و کليهٔ مدارک قانونی مثلأ به « آقای حسن نوروزی » شناخته ميشد و ديگر مهم نبود که ايشان پسر« کل حسين» است.

من خانم مژگان پورمحسن بودم و نه ديگرخانم مژگان خانم صبيهٔ محترمهٔ جناب آقای آقا ضياء  پورمحسن. بانويی هم که در منزل ما کار ميکرد مثلأ خانم صغری فراهانی نام داشت و نه « ننه صغری » و نه « صغری ننهٔ تقی».

گرچه نه هدف شاه فقيد از بين بردن کامل طبقات بود و نه چنين مدينهٔ فاضله ای تا کنون وجود داشته يا وجود دارد ويا هرگز وجودخواهد داشت امّا همين ابتکارات آغاز يک راه طولانيست که بواقع تنها با انقلاب زن زندگی آزادی ميتوان به فردايی که در آن   « رهايی انسان ايرانی » به واقعيت ملموس و قابل اندازه گيری تبديل شود اميدوار بود. البته پيشگامی زنان و مسئوليت پذيری آنان با استفاده از فکرو ايده و تجربهٔ همهٔ ايرانيان، زن و مرد، نوجوان وجوان و پيرضروريست.

اما آخوندها که خود را امروز آقا مينامند و پسرانشان را آقا زاده هرگز چنين نبوده اند. آخوندها عمومأ قشری فقير بودند که همواره آويزان به جيب و کيف و صندوق خانهٔ مردم بودند. قشر مفتخور، دروغگو و بلحاظ اخلاقی بسيار کثيف و منحط. چه همچون علی گدا ولی وقيح مسلمين روضه خوان بودند چه آن سيدی که برای عقد شرعی و طلاق شرعی و برای اهل قبور قرآن و دعا ميخواند و از صاحب مجلس در زمان ما دو تومان يا پنج تومان ميگرفت. قشر بالايی آخوندها که اکثرأ آيت الله ها بودند مفتخورانی دروغگوتر، خبيث تر و بشدت فاسد بودند که اموال زمينی مردم را تحت نام موقوفات ثروتمندان بنام خود ميکردند تا برای آن دارا يا متوفی چند متر زمين را در بهشت آسمانی بنامش کنند. خمس و ذکات و نذ ورامامان و خرج تاسوعا و عاشورا و شب قدرو سفره های حضرت ابوالفضل و اجبار شيعيان به خريد نماز و روزه و حج و زيارت و دهها راه سرکيسه کردن مردم و قدرت گيری و ثروت اندوزی و شهوت پرستی جميع آخوندها از صدر تا ذيل شد.

هموطنان عزيز،

اميدوارم با انقلاب زن زندگی آزادی، ملت ايران خود را از آقا بالا سری که نتيجه اش خاک برسری جميع مردم است برهانيد.

برای اينکار بايد از دنبال شاهزاده و گدا زاده و امام زاده و مجاهد و فدايی و توده ای و خانزاده و آقا زاده پرهيز کنيد.

شما مردم ايران و درحال حاضر اين کودکان و نوجوانان دخترو جوانان ايران هستند که درصحنهٔ جنگ تحميل شدهٔ رژيم بخود قرار دارند و با جان شيرينشان، چهرهٔ زيبايشان و شجاعت بيمانندشان سرنگونی رژيم آخوندی را رقم ميزنند. هم آنها در آيندهٔ ا نزديک ايران را از اشغال اهريمنان درمی آورند.

عزيزانم، فرزندان نازنينم

من چند دهه پيش جای شما در برابر اين خون آشامان بودم و در عمل پی بردم و بارها و بارها ثابت شد که مبارز و جنگندهٔ

عليه رژيم بهيچ وجه نبايد نه استراتژی و نه تاکتيکش را از باصطلاح « رهبران خارجه نشين » بگيرد. اين سفارش و وصيت من بشماست که باور کنيد آرزو داشتم الآن در کنارتان بودم و من بجای تک تکتان کشته ميشدم.

رهايی از همهٔ فلان زاده ها را سرمشق رزم و زندگيتان کنيد.

۱۷ سپتامبر۲۰۲۳