پروژه تاریخ شفاهی – 1 ایران – هاروارد مصاحبه با حسن طوفانیان ( نوار اول)