حمایت مالی

برای پرداخت از طریق کردیت کارت، اینجا کلیک کنید

 


برای حمایت از تلویزیون میهن در آمریکا، از طریق بانک با مشخصات زیر، اقدام کنید.

images
نام حساب:
MihanTV Inc.
آدرس:
Saeed Behbahani: P.O. Box 2822 Mission Viejo 92690
نام بانک:
Bank Of America
آدرس بانک:
CA6-243-01-01, 26002 Marguerite Pkwy Suit A Mission Viejo, CA 92692
شماره حساب:
Account No.: 325101865434  –  Routing No.: 121000358
کد بانک:
Swift Code: BOFAUS3N

 


برای حمایت از تلویزیون میهن در اروپا، از طریق بانک با مشخصات زیر، اقدام کنید.

Bank of America
نام حساب:
Saeed Behbahani
آدرس:
Saeed Behbahani P.O.Box 6851 Santa Ana CA 92706 USA
نام بانک:
Frankfurter Sparkasse
آدرس بانک:
Frankfurter Sparkasse Neue Mainzer Str. 47-53 60255 Frankfurt am Main
شماره حساب:
120 22 32 114
کد بانک:

BIC/Swift Code: HELADEF1822
IBAN: DE59500502011202232114
BLZ: 50050201