متاسفانه تعطیلی من و تو بزرگترین پیروزی و خوشحالی برای رژیم و مزدوران صادراتی (اپوزیسیون فیک)رنگارنگ آن است.‎

 

دکتر عبدالستار دوشوکی :

هموطنان گرامی

هفته پیش سایت گویا همسو با رسانه های رژیم  و مزدوران بیشمار آن در خارج این مقاله هتاکانه یک صادراتی رژیم علیه تلویزیون من و تو را منتشر کرد. این صادراتی مثل اکثر آنها توسط عربستان اینترنشنال و صدای آمریکا و بی بی سی و رادیو فردا شبانه روز هدفمندانه تبلیغ و برجسته می شوند

https://news.gooya.com/2024/02/post-83888.php

 

در جواب آن مقاله زیر را نوشتم و به گویا فرستادم. اما گویا که قریب به بیست سال است مقاله های مرا منتشر می کند, حاضر نشد این مقاله را منتشر کند. اما برخی از سایت ها منتشر کردند. مثل ایرانیان انگلستان که از نظر تعداد  رنکینگ یا پایه و درجه اینترنتی تقریبا همتراز گویا است.  (به آمار زیر توجه فرمایید)

 البته با سپاس از سایت های خوب دیگری مثل سایت سکولار دموکراسی و آزادی و غیره مقاله بنده را نیز منتشر کردند

 

https://iranianuk.com/20240203165719020/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88

 

متاسفانه تعطیلی من و تو بزرگترین پیروزی و خوشحالی برای رژیم و مزدوران صادراتی (اپوزیسیون فیک)رنگارنگ آن است.

https://www.semrush.com/website/iranianuk.com/overview