زمزمه عید

 

دکتر محمود مسائلی :

روز شد، طالع فرخنده خورشید کجاست

گردش باد صبا ، تابش ناعید کجاست

بارالاها چه شد این بوی بهار و دم صبح ؟

نغمه مرغ چمن ، زمزمه عید کجاست

شرب جانانه می ، خاطره باده فروش

رونق باده کشی ، ساغر جمشید کجاست

ترسم آخر نبرد جان به سلامت ز فراق

بوی خوش رایحه یوسف امید کجاست

ناز شیرین دهنی که او ببردطاقت ما

یا نشاند به لبم بوسه تاکید کجاست

آبرو  می رودم ،دیده فروبند و بساز

آبرو برد و جفا کرد و بخندید کجاست

گفتم آخر چه کند رند بد اقبال کجاست

تا نشیند به برم ، طایر گلشید کجاست

پاسخم داد که بیهوده مرو بر در یار

او که جان داد و بلا دید نرنجید کجاست

شرح مهجور پریشان تو چه دانی ای دل

برفراز لحدم بیرق تائید کجاست

محمد مسائلی (مهجور )

آتاوا – 20 اسفند 1384