زندان قصر، بخشی از تاریخ سیاسی – اجتماعی ایران با کوشش و روایت همنشین بهار