حق رای باید به افراد با دانش محدود شود

 

سعید جبارزاده :

چه کسی باید قدرت داشته باشد: چند نفر؟ قدرت متمرکز در دست چند نفردر سلطنت، دیکتاتوری یا الیگارشی منجی به قدرت برای منافع شخصی در هزینه دیگران میشود. با این حال در گسترش قدرت در میان بسیاری از مردم همانند در یک دموکراسی رای گیری های فردی دیگر اهمیت ندارد واکثر رای دهندگان همچنان نا دانسته بی اعتبار وغلط هستند.

ما یک معضل داریم

نماینده جمهوری خواه دموکراسی تلاش میکند تفاوت را تقسیم کند. چک وتعادل بررسی قضایی صورت حسابهایی حقوقی و نمایندگان منتخب برای هدایت مسئولان به مسئولین و همچنین محدود کردن احمقانه توده های نا عادلانه طراحی شده اند. به طور کلی، این موسسات به خوبی کار میکنند. به طور کلی افراد در دموکراسی دارای بالاترین استاندارد های زندگی هستند. اما اگر بتوانیم بهتر عمل کنیم،چه؟ یک سیستم سیاسی جایگزین را که به معنی اریستوکراسی است، در نظر بگیرید. جراحی موسسات مشابهی را به عنوان دموکراسی نمایندگی حفظ میکنند، از جمله اعمال محدودیت های قانون اساسی لیبرال در قدرت قبض حقوق چک وتعادل نمایندگان منتخب وبررسی قضایی. اما در حالی که دموکراسی ها هرشهروند را به حق برابر برای رای دادن میبرند، تقسیم بندی های سیاسی با توجه به دانش یا صلاحیت به وسیله قانون تقسیم میشوند. این ایده در اینجا این نیست کهمردم ناشناخته شده شایسته حکمرانی باشند البته اینها نیستند، بلکه اینکه بقیه ما مستحق ان نیستیم که به طور بی عیب و نقض تصمیمات سیاسی بگیریم. تصمیمات سیاسی در سطح بالا قرار دارد ودموکراسی ها بعضی ازاین تصمیمات مهم را به نادان وناقص تحمیل میکنند. دموکراسی ها تمایل دارند قوانین وسیاست هایی را که به رای دهندگان محرمانه میپردازد، تصویب میکنند، با این حال رای دهنده میتواند اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی وعلم سیاست101 راشکست دهد. کارتجربی به طورکلی نشان میدهد که رای دهندگان از سیاست های مختلف حمایت میکنند.رای دهندگان تمایل دارند بدانند، اما رای دادن به اندازه کافی است. این نیاز به دانش علمی اجتماعی فراگیر دارد. دانش که اکثرشهروندان ان را ندارند. اکثر رای دهندگان چیزی نمیدانند. هدف حزب لیبرال جمهوری خواهی محافظت در برابر نابودی دموکراسی است، با کاهش توان رای دهندگان کم اطلاع و یا افزایش قدرت اگاهی های بهتر. راه هایی زیادی برای ایجاد اعتقادات وجود دارد، بعضی از انها بهتر از دیگران کار میکنند. به عنوان مثال یک حزب اکتسابی ممکن است شهروندان حق رای را انکارکند، مگر اینکه انها بتوانند ازمون دانش اساسی سیاسی را منتقل کنند. انها ممکن است به یک شهروند یک رای بدهند، اما رای شهروندان را که ازمون های خاصی را دریافت میکنند یا مدارک خاصی را دریافت میکنند، اعطا میکنند.انها ممکن است. همه قوانین را از طریق ابزارهای دموکراتیک عادی انتقال دهند، اما پس از ان اجازه میدهد که گروه های کارشناسان قوانین ناقص طراحی کنند. به عنوان مثال، یک هئیت مشاوران اقتصادی ممکن است حق داشته باشد،قوانین کنترل اجاره را وتو کند، درست همانطور که دادگاه عالی میتواند قوانینی را که قانون اساسی را نقض میکنند، قانع کند. یا یک اریستو کراسی ممکن است به هر شهروند اجازه دهد تا در همان زمان برای رای دادن برسانند که انها نیاز به ازمایش دانش اساسی سیاسی و ارائه اطلاعات جمعیتی خود دارند. با چنین اطلاعاتی، هر اماری میتواند ترجیحات روشنگر عمومی را محاسبه کند، یعنی اگر جمع اوری جمعیت رای دهی جمعیتی حمایت میشود، اگر فقط ان را بهترمی دانستید پس از ان اریستو کراسی ممکن است ترجیحات روشنفکران عمومی را به جای ان که ترجیحات واقعی و غیر قابل پیش بینی انها را تشریح میکند، بررسی کند. یک سوال مهم این است که چه تعداد و چه کسی تصمیم میگیرد به عنوان صلاحیت سیاسی یا دانش سیاسی اساسی. ما نمی خواهیم سیاستمداران علاقه من به سیاست امتحان سیاسی خود را به نفع خود بگذارند. ممکن است از ازمایشات پیشین موجود قبلا استفاده شود، برای نمونه ازمون شهروندی ایالات متحده، یا سوالات مشابهی که سوالات مطالعات ملی انتخابات امریکا برای شصت سال استفاده کرده اند.این سوالات چه کسی رئیس جمهور فعلی است؟ کدام بخش بزرگترین بخش بودجه فدرال است؟ به راحتی قابل تایید وبدون  تردید هستند، به علاوه توانایی پاسخ دادن به انها به درست، با نوعی از دانش سیاسی که در انتخابات مهم است، ارتباط دارد. یکی از اعتراضات عرفی، حداقل در میان فیلسوفان سیاسی، این است که دموکراسی برای بیان این ایده که همه برابر است، ارتباط دارد. یکی از اعتراضات عرفی،ذحداقل در میان فیلسوفان سیاسی، این است که دموکراسی برای بیان این ایده که همه برابر است، ضروری است. در چهره این ادعای عجیب وغریب است. دموکراسی یک نظام سیاسی است نه شعر یا نقاشی با این حال مردم از حق رای دادن مانند یک گواهی تشویق برخوردارند که نشان میدهند که جامعه شما را به عنوان یک عضو کامل از باشگاه ملی در نظر میگیرد. این یکی از دلایلی است که مارا مجرم شناسی میکند. اما ما میتوانستیم حق رای را به عنوان یک عضو کامل از باشگاه ملی در نظر میگیرم.  دیگران معتقدند که حق برابر برای رای دادن ضروری است تا دولت به منافع ما پاسخ دهد. اما ریاضیات را بررسی نمیکند. در اکثر انتخابات مهم، من به همان اندازه که میخواهم برنده قرعه کشی شود، شانس زیادی برای ایجاد تفاوت دارد. چگونه ما رای دادن به مسائل مهم است، اما چگونه هریک از ما رای ویا حتی یک  رای  تفاوت ندارد. این ممکن است فاجعه ای باشد که دونالد ترامپ از ریاست جمهوری برنده شود، اما این فاجعه ای برای من برای رای دادن به او نیست. همان طور که بن سوندرز، نظریه پرداز سیاسی میگوید. در یک دموکراسی قدرت هر فرد بسیارکوچک است وبر پایه ای برابری مانند بحث در مورد خرده خرده کیک است، نه یک تکه تکه. از سوی دیگر، درست است حداقل در حال حاضر برخی گروه های جمعیت شناختی مانند مردان سفید پوست غربی احتمال بیشتری دارند که ازمون اساسی سیاسی را از دیگران مانند زنان فقیر سیاه پوست منتقل کنند. از این رونگران نباشید که ادبیات مذهبی منافع برخی گروه ها را بر دیگران ترجیح میدهد. اما این نگرانی ممکن است غلط باشد. روشنفکران سیاسی معتقدند که تا زمانی که رای دهندگان فردی شانس کمتری برای تعیین قاطع داشته باشند، انها به انچه که انا را در نظر میگیرند، به جای منافع شخصی خود هستند. علاوه بر این ممکن است به این معنا باشد که حذف یا کاهش قدرت کمترشناخته شده، هفتاد پنج درصد مردم از مردم سفید پوست نتایج بهتر برای زنان سیاه پوست بهتر ازدموکراسی بدست اوردند. البته هر سیستم اریستو کراسی با سوء استفاده مواجه خواد شد. همه چیز را که ممکن است اشتباه باشد، تصور کنید. اما این نیز مربوط به دموکراسی است. سوال جالبتر این است که کدام سیستم ، زگیل و همه بهترین کار خواهد بود در نهایت این اشتباه است که تصویربرداری از اریستو کراسی را به عنوان حکومت گروه نخبه تکنو کرات یا پادشاهان فیلسوف بدانیم در عوض ایده این است انجام انچه دموکراسی انجام میدهد، اما بهتر است. دموکراسی و کلیسا هر قدرت را در بین بسیاری از مردم گسترش میدهند، اما پیوند مذهبی تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که بسیاریاز روشنفکران غرق در بسیاری از افراد نادان یا غلط است.