رفقا نقطه سر خط !

بهروز سورن :

همانطور که در لیست اجزاء مشاهده میشود تکیه گاه این فراخوان همان سازمانها و احزاب سنتی هستند که دعوت میشوند. در انتها نیز برای رفع کسری این بلوک به فعالین چپ در داخل و خارج از کشور اشاره میشود. تردیدی نیست که نگارندگان درکی واقع بینانه از وضعیت چپ سوسیالیست در داخل و خارج از کشور ندارند. دهان را باز کرده اند اما هیچ صدای جدیدی از آن خارج نمیشود. تولدی را وعده میدهند که نطفه ای قرار نیست برای آن بسته شود.این نطفه چنانچه با روش های کهنه و تجربه شده غیر دمکراتیک, محفلی و فرقه گرایانه بسته شود هرگز تولدی را بشارت نخواهد داد. بنابر این پیشنهاد من این است که رفقا نقطه سر سطر

***

هسته اولیه بلوک چپ و کارگری: طرح پیشنهادی برای تشکیل بلوک چپ انقلابی، کارگری و سوسیالیستی

متنی در سایت گزارشگران منتشر شد با عنوان: طرح پیشنهادی برای تشکیل بلوک چپ انقلابی، کارگری و سوسیالیستی

ابتدا خواستم از کنار آن بگذرم و ندیده اش بگیرم. اما از آنجا که این متن پیشنهادی است و معضل فکری فعالین جنبش چپ در داخل و خارج از کشور طی دهه ها بوده است, نتوانستم و این چند خط را به نقد آن میپردازم. پیشنهاد تشکیل بلوک چپ انقلابی, کارگری و سوسیالیستی است و در واقع نگارندگان آن کلیت چپ سوسیالیست و کارگری را مخاطب قرار داده اند. اما در ادامه متن و بمرور این کلیت را خود با ایجاد مانع تجزیه میکنند و انشعاب میدهند. میدانیم بخش بزرگی از این چپ اعتقادی به جمهوری دمکراتیک شورایی و ( جای دیگر ) حکومت شورائی ندارند. بیان اینگونه شعارها در متن نشاندهنده این است که قرار نیست تشکیل این بلوک روندی دمکراتیک و عمومی بخود بگیرد چرا که نگارندگان آن از نقطه صفر دمکراتیک این روند پیش از آن عبور کرده اند. سمت گیری را مشخص کرده اند. جایی برای دگراندیشان چپ و سوسیالیست باقی نگذاشته اند. گویا چتر خودشان را باز کرده اند و از سایر خدمه چپ و سوسیالیست میخواهند زیر چتر آنها خیمه بزنند.

ادامه مطلب