سرگذشت مادر عالمه و فرار مسعود رجوی از عراق

 

ایرج مصداقی :

درگذشت مادر عالمه امیری و سکوت فرقه رجوی یک بار دیگر پرده از چهره ی ریاکار زوج رجوی برداشت و رذالت و سنگدلی آن ها را برملا کرد. مادر عالمه که در راه مبارزه با نظام اسلامی از خانه و خانواده و همسر و فرزند و نوه و هرآن چه که داشت گذشت قطعا پس از مرگ، نیازی به همدردی خائنان به میهن و نسل برآمده از انقلاب ضد سلطنتی نداشت. چه خوب که نام و یاد مادر به لوث وجود آن ها آلوده نشد. در تاریخ سیاسی ایران و نیروهای سیاسی در سطح جهان هیچ نمونه ای را نمی توانیم شاهد بیاوریم که به اندازه ی مسعود رجوی ناسپاس و بی چشم و گر انصاف « رو بوده باشد. چه خوش گفت سعدی استاد سخن خواهی سگ حق شناس، به از آدمیزاده .» ی ناسپاس »انتخاب اصلح«مسعود رجوی خود را نوک پیکان تکامل و در جریان تکامل اجتماعی می داند. با جنونی که در او سراغ داریم معتقد است که همه
چیز و همه کس می بایستی در پای او و منافع شخصی اش قربانی شود تا او بتواند تاریخ مبارزات اجتماعی بشر را پیش ببرد و بر اساس رهنمود »انتخاب اصلح«به عنوان های قرآنی به سرمنزل مقصود رسانده و جامعه بی طبقه توحیدی را بنا کند. البته او پیشتر ماکت این جامعه جهنمی را در اشرف بنا کرده بود و در اوهام اش قصد دارد آن را به سراسر جهان بسط و توسعه دهد. رجوی برای نیل به هدفی که در سر دارد از انجام هیچ خباثتی کوتاهی نمی کند. بخشی از آن را می توان در برخوردی که طی سال های گذشته عوامل او با مادر عالمه داشتند دید. برخوردی که حتی پس از مرگ مادر نیز با انکار وی خود را نشان می دهد. واکاوی دلیل این برخوردها، ماهیت پلید و خطرناک رجوی را بیشتر و بهتر به ما باز می شناسد. رجوی خود را صاحب خون و نفس مجاهدین و در مقیاسی بزرگتر مردم ایران می داند. او بارها اعلام کرده است این فتوای بیمارگونه را به عهده می »مسئولیت دنیوی و اخروی«که گیرد. در قلب سیاه او جان انسان ها هیچ ارزشی ندارد. همه وسیله و ابزاری هستند برای رسیدن او به اهداف پلیدی که در سر می پروراند. رجوی در ارتباط با جانباختگان نیز خود را تنها میراث دار می داند و هیچ حقی حتی برای مادران و پدران و همسران و فرزندان جانباختگان نیز قائل نیست. در روابط درونی مجاهدین این عده را فرصت طلب هایی معرفی می کند که او را غضب کنند و به همین دلیل شایسته »حق«قصد دارند ی هر لعن و نفرینی هستند. رجوی حتی مدعی است هیچ کس جز او حق شرح تاریخ مبارزات و یا تقدیر از جانباختگان را ندارد و کسی که او تعدی کرده و به همین دلیل خائن »حق«و به »کاسه کاسه خون جانباختگان را سرکشیده است«چنین کند رهبری که متعلق به اوست »حقوق«است. او مدعی است هیچ گناهی در دنیا بالاتر از این نیست که کسی به تعدی کند. رجوی حتی اجازه نمی دهد تلویزیون ماهواره ای مجاهدین که برای پرکردن برنامه هایش با مشکل روبرو است مستند هایی در مورد زندگی مادران رنج کشیده ای که همه ی هستی خود را در راه مبارزه گذاشتند و فداکاری های بسیاری از خود نشان دادند تهیه کند؛ چرا که او معتقد است در چنین صورتی این مادران طلبکار می شوند. بسیاری از این مادران روی در نقاب خاک کشیدند اما تا لحظه مرگ تقدیر درخوری از آن ها نشد.

ادامه مطلب