از بیابان به اقیانوس

ملیحه تیره گل :

تَنِشِ داغِ بیابان بر پیکره­ی تگزاس

تندیسِ سنگی­ی سارا بر مردمک­های لوط
در آن شب نوامبر
که زانوهای زن خم شد
کدام یک از این­ها بود که یکه خورد
مردمک؟ عقربه؟ یا آئینه؟

از بیابان به اقیانوس 
ملیحه تیره گل

 

پیشکش به مجید روشنگر که به تشویق او، این شعر برای نخستین بار در «بررسیِ کتاب» منتشر شد.

ادامه مطلب