اینتوخواب

اینتوخواب

ای هموطن شریف دانا

جانا بشنو پیام بینا

آهنگ لطیف انتخابات

حاشا نبرد ترا به خوابات!

ای باخرد این نه انتخاب است

نیکو بنگر که « اینتوخواب» است

خواهد که ترا چنین کند خواب

پس خام مشو و تیز مشتاب

همواره ترا فریب دادند

شیطان پدرند و دیوزادند

گر بی خردی ترا کند تیز

گوید: چه نشسته ای که برخیز،

ره جانب انتخاب می گیر؛

از جان خودت مگر شدی سیر

زین دام نوین بیا و بگریز

زین حیله ی نو بیا بپرهیز

گر نیک نظر کنی زمانی

بازیچه ی دست این و آنی

بازیچه مباش و مرد می باش

با جهل سر نبرد می باش

هرکس که رود دراین طویله

گر خویش بود گر از قبیله،

بی شک خر لنگ دیگران است

نوکرصفتی ز نوکران است

هر کله خری تو برگزینی

پوزش زخران، ثمر نبینی

نیرنگ جدید دیگرستی

آن به که کنی تو پیشدستی

برخیز و ره درست بگزین

این بار بیا و خانه بنشین

پا پیش منه به استعانت

برمیهن و خود مکن خیانت
بینا / بهمن 98