باد می اید

 

اسماعیل وفا یغمائی :

باز نشر بخاطر همدردی با مردم لردکان

در برابر آخوندها و جمهوری اسلامی ادب را باید به سطل زباله انداخت زیرا رعایت ادب معمول کمال بی ادبی به ملت ایرانست
***

باد می اید و ابرها فراوانند

دو جمجمه در باد می غلتند

تلق تلوق کنان

جمجمه یک گرگ

و جمجمه یک انسان

نمی دانم چگونه

ولی مطمئن هستم

که یکی از انها جمجمه یک آخوند بیشرف جاکش است

و دیگری جمجمه یک گرگ

و مطمئن هستم

آخوند دیوث هیچوقت فکر نمی کرد

هیچوقت! که روزگارش بپایان برسد

و گرگ بیچاره هیچوقت نمی دانست

که روزگاری جمجمه اش

همسفر جمجمه آخوندی دیوث خواهد شد

و باد کله اش را

همزمان با آیه اللهی بزرگ و قرمساق قل قل بدهد

در هوای ابری و مه الود

و در گذرگاه شاعری

که دهکده اش با آفتاب ساخته شده بود

و معشوقش به داغی آفتاب بود

و میخواست بجنگد

ولی در سایه های مرطوب

و سرزمینهای ابری

به دلیل اشتباهات یک الدنگ پیر شد

با این همه اینها اصلا مهم نیست

و می خواهم بگویم

که شما آخوندها،

شما دیوثها، شما مادر جنده های اجنبی

به مدد مذهب سرا پا گٌه و ظلمت

و نفهمی خیلی از ماها

و آن خدای ماد قحبه کثافتتان

و با یاری جهل و خیلی چیزهای دیگر

سوار بر خر مراد

هنوز خوب می تازید و خوب می کشید

و خوب می خوریدو خوب می گائید

و هنوز خیلی خوب

با خون تازه ملت، روزی پنج وعده

کونتان را می شوئید

و کیر و خایه تان را تطهیر می کنید

و برای نمازتان وضو می گیرید

و خدای مادر جنده تان را نماز می گذارید

وهنوز خوب خوب کیفورید

و بر سراسر یک میهن

و بالای سر هشتاد میلیون ادم خایه می رقصانید

و خوب خوب می دانید

که بسیاری متفرقند

و درخارجه

بسیاری فقط حرف میزنند و حرف

و مبارزان زیر ضرب عالم اند

و امثال من هم جز قلممان و اندوهمان چیزی نداریم

ولی از من بشنوید و گوشهای جاکشتان را باز کنید

ولی مطمئن باشید،مطمئن باشید شما مادر جنده ها

یا برای اینکه فمینستها پدشان نیاید

شماپدر جنده ها

و برادر جاکشها

بادی دارد می آید

که تعداد زیادی جمجمه گرگهارا با خودش قل می دهد

گرگهای بیگناه را

وهمین باد

جمجمه شما دیوثها ی جاکش را قل خواهد داد

جمجمه هائی را که مردم بر آنها خواهند شاشید

و خواهند رید

پس از آنکه رساله هایتان را چرب نکرده

با تمام کتابهای فقه و حدیث به کونتان فرو کردند

باد جمجمه شما دیوثها را قل خواهد داد

در کنار جمجمه گرگها

در میان مه

و در زیر اسمان ابری

گوش کنید دیوثها

باد می اید

در زیر آسمان ابری

و بر زمین مه آلود

باد می اید با جمجمه های غلتان غلتان

در جستجوی جمجمه های شما دیوثها

در جستجوی شما قرمساقها

باد می آید

در زیر آسمان ابری

با جمجمه ها

غلتان غلتان

و تلق و تلوق کنان

باد می آید

بادی وحشتناک

حتی وحشتناکتر ازحکومت شما دیوثها

بادی که همه مردم درآن می وزند

همه مردم در هم خواهند وزید

چون قویترین توفان جهان

کرد و لر و ترک و آذری و ترکمن و

و طالشی و بلوچ و عرب و خراسانی

ومن در آن خواهم وزید

به انتقام زندگی بر باد رفته سه نسل

به دست شما دیوثها و آن آئین دیوث تر از خودتان

و آن خدای سادیست جاکشتان

که با ماتحت شما به همه چیز رید ه است

خواهم وزیددر کنار ملتم

که همیشه به او ایمان داشته ام

فارغ از کون گشادی برخی رهبران!

تا قلقل بدهم با تف و لگد ودشنام و شاش و گوه

جمجمه های شما دیوثها را

در کنار جمجمه های گرگها

باد می آید….ا

باد دارد میاید

باد دارد میاید

شک نکنید دیوثهاباد دارد میاید…..