درود بربانوان شجاع ايرانزمين.

 

غلام عسگری :

هموطنان گرامي.

 هرليست چهارده تن كه پس ازليست چهارده انسان مبارزوداغديده جهت استعفا خامنه اي ولي فقيه ارتجاع وبرچيده شدن بساط جهل وجوروفساد وجنايت فاشيسم مذهبي مسلط شده برملك وملت ايران اعلام مي گردد نويدپيروزي هرچه سريعترملت بجان آمده ايران رابه جهانيان ميدهد وازسوي ديگربا شكسته شدن تابوي قدرقدرتي خامنه اي ودستگاه جهنمي تحت امرش جاي بسي خوشحالي وخوشبختي ميباشد كه شاهدانتشارليست جديدي ميباشيم. 
امروزچهارده بانوي فعال حقوق زنان وكارگري ومدني ووكيل دادگستري با انتشاربيانيه خود ضمن تاييد خواسته هاي ديگرزنان ومردان مبارزوآزاديخواه خواهان استعفاي خامنه اي وبرچيده شدن بساط رژيم آخوندي ازپهنه ايرانزمين شدند. 
من ضمن خرسندي وحمايت ازخواست اين بانوان بزرگوارازتمامي هموطنانم تقاضا دارم ازاقدام شجاعانه آنها حمايت وبي وقفه ليست هاي جديدجهت تنگترشدن حلقه افتاده به گردن خامنه اي وآخوندهاي جنايتكارتحت امرش اقدام كنند زيرارژيم روبه سقوط آخوندي ديگرتاب توان ايستادن درمقابل جنبش هاي اجتماعي وفعالين سياسي راندارد. 
ليست جديد بانوان مبارزبه شرح زيراست. 
١ شهلاانتصاري
٢ نصرت بهشتي
٣ فرشته تصويبي
٤ پرواپاچيده
٥ گيتي پورفاضل
٦ عزت جوادي حصار
٧ زهراجمالي
٨ شهلاجهان بين
٩ فاطمه سپهري
١٠مريم سليماني
١١ سوسن طاهرخاني
١٢ فرنگيس مظلوم
١٣ نرگس منصوري
١٤ كيميانوروزي صابر
بادرودبه اين بانوان شجاع. 
به اميدفرداي آزادي متحدوپيروزباشيد. 
بااحترام غلام عسگري