شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران: خجسته باد روز جهانی کارگران, اول ماه مه

 

شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران

اول ماه مه فرا میرسد. فرا رسیدن این روز خجسته را به همه کارگران و زحمتکشان جهان و بویژه کارگران شریف کشورمان که بار تورم و گرانی, سرکوب و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را مضاف بر تاخت و تاز ویروس ویرانگر کرونا که بیشترین صدمات را به طبقه کارگر تحمیل میکند, تحمل می کنند, تبریک میگوئیم. آنها که هم اکنون تعیین حداقل دستمزد رژیم را که سقف حقوق کارگران را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان اعلام کرده و بارها زیر خط فقر میبایستی در سبد تامین مایحتاج خانواده بگذارند و پاسخگوی فرزندان خود باشند. اول ماه مه که یادآور مبارزات کارگران و زحمتکشان علیه مناسبات غیر عادلانه سرمایه داری جهانی است, همچنین انعکاس فریاد عدالتخواهی همه کسانی است که قربانی استثمار و استبداد هستند.

این روز نمایشگر قدرت لایزال رزم و مبارزه این طبقه نیز هست. قدرتی که با اتحاد و همبستگی خود میتواند چرخش و گردش تولید را در دستهای توانای خود بگیرد و مناسبات جهانی سرمایه داری را با یک اراده واحد و همبسته فلج نماید. میتواند چرخش و مکانیسم هر مناسباتی را متاثر کند و جهان را بکام پابرهنگان و گرسنگان شیرین نماید. سرود انترناسیونال که سالها پیش نواخته شده است گویای حقیقت نهفته در اردوی کار و زحمت است. زمان آن فرا رسیده است که همبستگی کارگران و زحمتکشان کشورمان درسهایی گران به نظام سرکوبگر و استبدادی حاکم دهند و جملگی بپا خیزند. اردوی گرسنگان تا کنون درسهایی فراموش ناشدنی از جمله دی ماه 96 و آبانماه 98 به استبداد حاکم داده اند. شورش قریب الوقوع آنان میتواند تومار بیداد را در هم بپیچد و دنیایی نوین را ارمغان بیاورد.

برخیز ای داغ لعنت خورده!

زنده باد اول ماه مه روز جهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان