صدای سرمستان .به خاطره ی معطر ِمحمدرضا شجران

 

رضا مقصدی :

چه حافظانه، کلامت به جان ِما می ریخت.

چه عاشقانه ،صدایت سپیده ی ما را-

سلام ِدیگرداد.

وبرتمام ِدرختان ِمهربان ِکویر-

درین خزان ِخطیر

پیام ِدیگرداد.

من ازمیان ِطپش های عشق آمده ام .

من ازطراوت ِباران ِشادمان ِشمال.

همیشه درهمه حال-

ملال ِ سینه ی تلخم، تورا نشانه گرفت.

ودست ِعاطفه ام

زدست ِمست ِتوای مهربان ِ باده پرست !

پیا له های غزلهای عاشقانه گرفت.

به “سایه”، می گویم:

چه بی کسی ِغریبی، به جان ِما افتاد

درین سرای ِسیاهی،که سَربه سَر،آه هست

سرود ِسینه ی تو

غزلسروده ی تاریک ِ هرچه مهتاب ست.

بگو! دوباره بگو!

چگونه باید زیست؟

کسی که با دل ِ ما

کسی که با تووُخورشید بود وُدیگر نیست .