مردم در بند میهنم

 

مینا اسدی :

نجات دهنده ای در راه نیست .منجی شمایید. مباد که چشم به راه دام گستردیگری باشید . فریبکاران را به شناسید.جنایتکار در هر لباسی ، جنایتکار است .به بینید .بخوانید .عملکردها را به بینید . حرفهای توخالی شما را نفریبد. شما سوگواران ، شما جوان از دست دادگان ، شما مادران، شما کارگران و زحمت کشان ، شما دختران و زنان ستمدیده، به پیامهای توخالی گوش نسپارید. شما این حکومت جنایتکار را با همه ی وجودتان تجربه کرده اید .شما گرسنه و پا برهنه ،بی سر و سامان ، در بیغوله ها و گور ها خوابیده اید .گذشته ی این مدعیان را با دقت بخوانید و سپس راه را از چاه بر شناسید. آینده ی شما در دست خودتان است . از مذاهب جز دروع و ویرانگری ، جز انتقام و قصاص،جز کشتار و سنگسار کاری بر نمی آید. رقص جوانان را بر دار ها به بینید.و از یک چاه به چاه دیگر در نه غلطید.
نگران شما هستم.
مینا اسدی-سیزدهم ماه سپتامبردوهزارو بیست -استکهلم زیبا