نظام ضدهستی به سگ ها هم رحم نمی کند!

 

آرش فضیلت :

کودکان و حیوانات معصوم ترین و پاک ترین موجودات بر روی کره خاکی هستند، درست در نقطه مقابل پدیده ای به نام آخوند نیست کردار.

اسلام سیاسی، سیاست ضد زندگی است، دیانت نفرت از سرزندگی است. سیاستش عین دیانتش، دیانتش انعکاس سیاستش. بقایش بر جهل و شمشیر استوار و دوامش تحمیق،  زبانش بر تأدیب می چرخد و نهانش انباشته از تزویر.

اگر سگ ها حق انتخاب داشتند و از آنها سؤال می شد، دوست داری کجا زندگی کنی؟ قطعا پاسخ اینگونه بود : هر جایی به جز ایران کنونی. آنها هم تحت حاکمیت ولایی طعم شکنجه و مرگ را چشیده اند. از برکت انقلاب اسلامی، سگ ها هم آرامش ندارند.

تاریخ نگاران هیتلر را به سبب جنایات وحشیانه نازی ها، در زمره بزرگترین جانیان تاریخ بشریت گنجانده اند. حتی هیتلر هم سگ کشی نمی کرد!

  پس از گذشت چندین دهه از دوران نازی ها، هنوز حس شرمساری از چهره آلمان ها رخت برنبسته است. میراثی که ما به عنوان ایرانیان زیسته در امروز برای نسل های آینده بر جای می گذاریم چیزی جز ننگ و شرم نیست. با پنهان شدن در پس کتیبه کوروش، زشتی صورت مان بیشتر هویدا می شود.

کسانی که از جنایات و مفاسد رژیم باخبرند و سکوت می کنند، بدون شک همدست اند.

توجیه گران جنایات رژیم، تحت هر عنوان و پوششی مجرم تر از عاملان جنایت اند.

افرادی که با افتخار آواز « من سیاسی نیستم » سر می دهند، یقینا همکارند.

اشخاصی که اپوزیسیون را به محل کاسبی و کسب شهرت بدل ساخته اند، قطعا خائن اند.

آن عده که سودای تجزیه ایران را در سر دارند، مسلما خیانتکارند.

آنانی که مشوق شرکت در شو انتخابات هستند، مطمئنا هم سفره اند.