واکسن کرونا و داروی درمان آن

 

از فیس بوک مسعود نقره کار  :

واکسن کرونا و داروی درمان آن ساخته و تولید خواهد شد، و انسان این فاجعه دردناک را پشت سر خواهد گذاشت ، نگرانی و پرسش این است که: آیا بشر قادر خواهد بود برای این موجودات واکسن  و داروی درمان کشف کند؟