از احمق مفید و اردوغان و دختران قوچان تا علی عبدالرازق و بیژن جزنی و نبرد نُرماندی