از «اریش هونکر» و برژنف، تا یعقوب لیث و اسیرکُشی سال ۶۷