از اُورفِئوس و سیرُن‌ها و کازانتزاکیس تا «اُپرای مانوکو» و شورشِ نان در تهران