از حزب توده و «جنگِ‌ نفت‌وگاز» و آنجلادیویس، تا جغرافیای تاریخی و بختیار و اُپرای فیدلیو