از خوزه مارتی و هارمونیک ریسمانی تا، جلیل شهناز و جنگ داخلی اسپانیا