از «قانون» ابن سینا و نُخبه‌کُشی در ایران تا سقاخانهِ شیخ هادی و تیربارانِ افسران بعد از کودتا