از مشرق الاذکار و خاوندکار و آرشین مال آلان، تا، ارنست تلمان و پویان و سرود ای ایران