از موزه آجُرکاری در بخارا و واقعه لهاک‌خان در بجنورد، تا کودتای نوژه و آریا و آریایی