استقبال ۳۰۰۰ تن از علمای اعلام و روحانیون از محمد رضا شاه پهلوی