افعی و عمامه . اسماعیل وفا یغمائی. به ملت بزرگ و شیخکوب ایران..