انقلاب رومانی سقوط یک دیکتاتور و درسهائی برای ما. اسماعیل وفا یغمائی