بخشی کوتاه شده از سخنان دکتر سروش در کالیفرنیا در 40 سالگی انقلاب ایران