برای آزادی زندانیان سیاسی:بیانیه تحریم ناقضان حقوق بشر- اعدام روح الله زم-۱۴ دسامبر۲۰۲۰