برای آزادی زندانیان سیاسی:درخواست اخراج رژیم از مجامع بین‌المللی -۳ ژانویه ۲۰۲۱