برای آزادی زندانیان سیاسی:عکس العمل جامعه جهانی به اعدامها- روز جهانی نه به حجاب -۲۷ دسامبر۲۰۲۰