برنامه ششم همراه با افتاب کوششی از کیخسرو بهروزی درگذشت پدر ستار روزکارگر و شهبانو و ایرانیکا –