تقی شهرام و عمل برای عمل گفت و گوی همنشین بهار با سعید شاهسوندی