تنظیم رابطه نظامهای استبدادی شاه و شیخ با وکلای مستقل