خطابه هفتم بر مزار و در بدرقه مجاهد کبیرحمید اسدیان. اسماعیل وفا یغمائی