خمینی مرد .خمینی زنده است. اسماعیل وفا یغمائی.بمناسبت سالمرگ خمینی