دادگاه محمدرضا سعادتی،پرونده سعادتی به نقل از عبدالکریم لاهیجی، شرح ماجرا از زبان ایرج مصداقی