دکتر حسین فاطمی از کتاب شبه خاطرات نوشته علی بهزادی با صدای ناصر زراعتی