ری و روم و بغداد(۱۷) از نامه حاج‌سیدجوادی و آشوری به خمینی، تا نبرد «سُم» و جانشین کاسترو در کوبا