ری و روم و بغداد برنامه سی و هشتم کاری از همنشین بهار