ری و روم و بغداد (۱۰) از بلندیهای جولان و مغالطهِ توسل به اکثریت، تا، فاینمن و فیسبوک فقیر فارسی