ری و روم و بغداد (۱۱) از جزوه سبز و دفاع زاپاتا از منتقدین تا، Contingency و جنگ نیابتی در یمن