ری و روم و بغداد (۱۴) از شاهنامه فلورانس و گوستاو مولر، تا گاهشماری خیام و جانباختن قادر شریف