ری و روم و بغداد (۱۶) از وصیتنامه به‌آذین و طوطی تاگور، تا انقلاب زمستانی و سرود شادی