ری و روم و بغداد (۱۹) از به‌دارکشیدن ثقه‌‌الاسلام تا «ساری‌سیرون‌یار» و تجاوز در زندان