ری و روم و بغداد (۱) از سمفونی بتهوون تا ترانه کاکوله